Fungicides

Pyraclostrobin

Prothioconazole

Kresoxim-methyl

Trifloxystrobin

Isoprothiolane